Conditions Of Use

Regulamin sklepu internetowego www.gdhurt.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.     Sklep internetowy gdhurt.com, dostępny pod adresem internetowym www.gdhurt.com, prowadzony jest przez WENDANA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607250, o kapitale zakładowym 50.000.000 zł, NIP 701-056-11-81, REGON 364016890. Prowadzący sprzedaż wyłącznie hurtową dla przedsiębiorców.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest tylko do przedsiębiorców i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Osoba fizyczna nie posiadająca osobowości prawnej nie może dokonać zakupu w sklepie internetowym www.gdhurt.com.

§ 2

Definicje

 

1.      Sprzedawca - gdhurt.com, dostępny pod adresem internetowym www.gdhurt.com, prowadzony jest przez WENDANA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla miasta stołecznego Warszawy,XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607250, o kapitale zakładowym 50.000.000 zł, NIP 701-056-11-81, REGON 364016890

 

2.     Klient - każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

3.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gdhurt.com

5.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.     Adres Sprzedawcy: Al. Jerozolimskie 121/123, lok.50, 02-017 Warszawa

2.   Adres e-mail Sprzedawcy: sales@gdhurt.com

3.   Numer telefonu Sprzedawcy: ………………

4.  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BZWBK: 1090 1694 0000 0001 3434 0783

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 do 17.00 w dni robocze

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Chrome, IE, Safari, Opera. Wszystkie wymienione muszą posiadać najnowsze aktualizacje.

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies

d.     zainstalowany program FlashPlayer w najnowszej wersji.

§ 5

Informacje ogólne

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych, NIP i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).

           

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych

    w Formularzu rejestracji.

3.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu,

na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.     Przesyłka kurierska,

b.   Przesyłka kurierska pobraniowa,

 

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.     Płatność przy odbiorze

c.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.     płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h godzin od czasu zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W celu przyspieszenia wysyłki towaru Sprzedawca sugeruje dostarczenie autentycznego potwierdzenia wykonania przelewu na adres mailowy: sales@gdhurt.com

b.    płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

4.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.    Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

2.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

c.     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,

jeśli przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.

 

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do Umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.     w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę,

j.       o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


 


§ 11

 

wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady produktu

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi  w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie dokonał tzw. aktów staranności (po otrzymaniu przesyłki nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu). Wymaga się od klienta niezwłocznej informacji o wadzie a następnie odesłanie całego opakowania zbiorczego produktu, np. Gdy jedna z pół par danego obuwia jest wadliwa to wymagane jest, by zwrócono kompletny karton, zawierający pełną ilość par danego modelu zgodnie z zapisem na opakowaniu.

 

.

2.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się,
że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

3.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Polna 10/B2 box 9 05-552 Wólka Kosowska.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,

     a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach przedsiębiorca, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.